Wierzymy, że...

... Bóg jest jeden i jedyny (1), Wiekuisty (2), dobry (3), sprawiedliwy, mądry, wszechmocny (4) i piękny (5), który jest Stworzycielem nieba i ziemi (6) i daje nagrodę tym, którzy Go szukają (7), który jest początkiem i końcem wszystkiego (8), który jest wszystkim we wszystkich (9).

... Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym (10), pierwszym stworzeniem Bożym (11), Jego Mądrością (12), Jego Słowem (13), przez którego wszystko się stało (14), który dla naszego zbawienia przyszedł na ziemię, urodził się z Marii jako człowiek (15), przyjął moc ducha świętego w Jordanie i jako Syn Człowieczy złożył z samego siebie ofiarę śmierci krzyżowej za grzech świata wszystkich ludzi (16), zmartwychwstał dnia trzeciego, zasiadł po prawicy Ojca na niebiesiech, pokąd wszyscy nieprzyjaciele Boży nie zostaną pokonani (17), aby Chrystus mógł stać się głową i pośrednikiem całego stworzenia (18), wszystkiego co na niebie i na ziemi (19).

... Biblia złożona z ksiąg hebrajskich Prawa, Proroków i Pism (20) uznawanych przez Izraelitów judejskich w czasach Jezusa oraz pism greckich, spisanych osobiście lub pod nadzorem 12 wybranych apostołów Jezusa (21), jest objawionym Słowem Bożym i jedynym pisanym (22) źródłem nieomylnej mądrości Bożej (23).

... Człowiek jest bezpośrednim stworzeniem Bożym (24), którego podstawowym i pierwotnym przeznaczeniem według zamierzenia Stworzyciela jest życie w radości i pokoju ku chwale Bożej (25) na stworzonej przez Boga na mieszkanie dla człowieka ziemi (26); pierwszy człowiek Adam zgrzeszył, ściągając na siebie i na swoje potomstwo śmierć i cierpienie (27), jednak w Chrystusie zapewnione jest zmartwychwstanie wszystkich ludzi (28), sprawiedliwych i niesprawiedliwych (29), by każdy mógł usłyszeć głos Syna Bożego, ujrzeć światło, które ma oświecać każdego człowieka przychodzącego na świat (30).