Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.

29 Tiszri 5767 - 21 października 2006
Powrót do strony tytułowej

Czytanie Tory:    Przeczytaj tekst
Bereszit (1 Mojż. 1:1-6:8)


• Stworzenie świata i człowieka (1:1-2:7) • Ogród w Edenie (2:8-2:25) • Upadek pierwszych ludzi (3:1-3:24) • Kain i Abel (4:1-4:16) • Rodowody (4;17-5:32) • Zepsucie rodzaju ludzkiego (6:1-6:8) •

Bóg jest Jeden: Bóg jest jedyny (poza Nim nie ma innego) i Bóg jest Jednością (jest niepodzielny). On jest owym niewidzialnym i niesłyszalnym Alef (Jeden), które skrywa się przed pierwszą literą Biblii - Beth. Alef to Jeden, a Beth to dwa. Beth to także dom. Beth to otwarcie zamkniętych ust. Dwa to podział Jedności na połowę. Tak jak świat, nasz ludzki dom, stworzony został otwarciem ust Bożej Jedności, tak Biblia zaczyna się od liczby dwa, litery Beth, od podziału Bożej energii na świat ducha i materii. Z owej oddzielonej od ducha materii Bóg tworzy kolejne byty przez rozdzielanie światła od ciemności, wód górnych od wód dolnych, lądu od morza, kobiety od mężczyzny. Wszystko to staje się w dwóch równoległych seriach po trzy dni. Również drzewa w ogrodzie Eden są dwa. Świat materii to świat symetrii. Każde dobro będzie miało swoje przeciwieństwo, a z równowagi między nimi powstanie jedność, której Bóg oczekuje od nas ludzi jako powrotu do raju owej pierwotnej Bożej Jedności. Im dalej się dzielimy, tym bardziej oddalamy się od ideału Jedyności Boga, tym niedoskonalszym jesteśmy jej obrazem. Szatan jest królem podziału, Elohim jest Bogiem Jedności. Doskonałymi bądźmy, jako i On doskonały jest. Dążmy do Jedności, tak jak On Jeden jest.