Ewangelia 25/5770

Będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela!      (5 Mojż. 31:11)


EWANGELIA

Przedniejsi kapłani, Mat. 15-16

Powrót


Milczenie

Lecz Jezus nic już nie odpowiedział Mar. 15:5

„Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Izaj. 53:7).

Milczenie bywa niekiedy najwymowniejszą odpowiedzią. Milczenie Jezusa było oskarżeniem bez słów. Człowiek, który staje wobec beprawia i ukartowanego wyroku, i tak nie ma szans, a jego słowa mogłyby jedynie usprawiedliwiać przemoc. Jezus nie dał swoim oskarżycielom tej szansy. Sami powinni byli wiedzieć, że występują nie tylko przeciwko ogólnemu ludzkiemu poczuciu sprawiedliwości, ale przede wszystkim przeciwko potężnej sprawiedliwości Boga Samego, pogardzając Jego miłością okazaną w Synu, Jezusie Chrystusie.

„Ecce homo” – powiedział zapewne po łacinie Piłat, a milczenie przydawało temu Człowieczeństwu godności i mocy.

Obraz milczącego Jezusa, „jak baranka na rzeź prowadzonego”, niechaj towarzyszy nam przez najbliższe dni. Jako Jego przyjaciele (Ijoba 2:13) pomilczmy z Nim przez siedem dni do Paschy.

Daniel