Wędrówka 2004/1

Poeztcąk i kioenc

Pan Bóg prwestadizł się nam lzoiudm, jako pcoątzek i koinec, jkao pwszreiy i ottansi, jako Afla i Ogema ablo lpeeij jako Alef i Taw, cyzli preiwzsa i oatsntia lertia hgsrjbkaeeio aelabftu. Dla zriunzemioa Begożo prądzoku dorzbe jset nie owradacć koelśocjni rzczey i nie nzyaawć ptkcązou kceońm, a kcńoa pozkąectim.

Psowogyclhoie setwrzdiili, że usymł ldzkui ma oblsiwoą wśiałowścć. Jślei w wazacryh znaimemiy konśjeloć letir, to i tak ptfmioray oyzdctać ich trśeć pod jdyenm wsżazke wknauirem, że na soiwm mejiscu zdjzanie się pzeiwsra i otnitasa ltirea. Na tym pkrzdizyałe oiicbśsoe mżona się pkaronzeć, że zaadsa ta jset słzsnua, że tikmai sowtzrył nas Pan Bóg. Nzasa cwaijzliyca płoszieama welie rzzecy wdcyązcoywh się z Bgżeoo pzkroądu. Dópkoi jaendk ummeiy oiżdónrć pcąotzek od kcńoa, dptoóy miożlwe jset jzczese odinyczate ssenu Bżogeo sztwnerioa. Jślei jaednk ztaicrmay piocucze ptokączu i kńcoa, to wśkszoęić rezczy pinrtsazee meić jeiokaklwik snesPoprawnie: Pan Bóg przedstawił się nam ludziom, jako początek i koniec, jako pierwszy i ostatni, jako Alfa i Omega albo lepiej jako Alef i Taw, czyli pierwsza i ostatnia litera hebrajskiego alfabetu. Dla zrozumienia Bożego porządku dobrze jest nie odwracać kolejności rzeczy i nie nazywać początku końcem, a końca początkiem.
Psychologowie stwierdzili, że umysł ludzki ma osobliwą właściwość. Jeśli w wyrazach zamienimy kolejność liter, to i tak potrafimy odczytać ich treść pod jednym wszakże warunkiem, że na swoim miejscu znajdzie się pierwsza i ostatnia litera. Na tym przykładzie osobiście można się przekonać, że zasada ta jest słuszna, że takimi stworzył nas Pan Bóg. Nasza cywilizacja pomieszała wiele rzeczy wywodzących się z Bożego porządku. Dopóki jednak umiemy odróżnić początek od końca, dopóty możliwe jest jeszcze odczytanie sensu Bożego stworzenia. Jeśli jednak zatracimy poczucie początku i końca, to większość rzeczy przestanie mieć jakikolwiek sens.

Izaj 41:4, Obj. 1:8, Obj. 21:6, Obj. 22:13

Daniel Kaleta