Spotkania Prorockie 1991/3

Równoległość i symetria

O równoległości albo paraleli dwóch okresów biblijnych mówimy, gdy: (1) są one równe co do długości, (2) występuje w nich podobny układ czasowy wydarzeń przełomowych, (3) interepretacja wydarzeń w obu okresach jest podobna albo pozostaje w związku obrazu proroczego oraz jego wypełnienia. Biblijną podstawą do zbudowania równoległości są stwierdzenia typu: "Jako było za dni Noego, tak będzie i parousia Syna człowieczego” (Mat 24:37), "Uczynię temu domowi jako Sylo” (Jer 26:6). Podstawą równoległości dwóch domów Izraela jest interpretowanie pojęcia dwójnasobu (Jer 16:18) jako dwóch symetrycznych części jednej całości. Potwierdzeniem takiego poglądu może być także użycie podobnego obrazu proroczego – żniwa – dla opisu zakończenia obu tych okresów.

Pojęciem pokrewnym do równoległości jest symetria, tj. taki układ wydarzeń proroczych, w którym zauważalna jest pewna logiczna zależność czasowa. Symetrię w odniesieniu do liczby pokoleń zauważa św. Mateusz w rodowodzie Jezusa (Mat 1:1-17) uznając ją widocznie za dowód mesjaństwa syna Marii. Zauważa, że Dawid urodził się w czternastym pokoleniu od Abrahama i rozciąga tę zasadę na kolejne pokolenia, dochodząc w ten sposób do Jezusa. Dobitny przykład symetrii czasowej przedstawiony jest też na stronie tytułowej (Diagram 3 – WT), gdzie rok 606 p.n.e. stanowi punkt "lustrzanego odbicia” w układzie czasowym siódmego dnia epokowego.

(Daniel Kaleta)