Spotkania Prorockie 1991/1

Symbolika liczby 5

Liczba 5 jest liczbą człowieka. Człowiek, stojąc na rozstawionych nogach z rozłożonymi rękami tworzy zarys gwiazdy pięcioramiennej. Taki jest też rodowód owego powszechnie używanego znaku graficznego. Człowiek ma pięć palców u każdej z rąk i nóg. Zaś dwie złożone ręce mają dziesięć palców, stąd też i liczba dziesięć, jako dwukrotność pięciu, jest liczbą określającą człowieczeństwo.

Pięć Ksiąg Prawa Mojżeszowego określało wymiar człowieczeństwa, które mogłoby być zaakceptowane przez Boga. Także liczba 10 przykazań zawiera taką myśl. Wzór ten był jednak nieosiągalny dla grzesznego człowieka. Stąd też liczba 5 częściej odnosi się do potrzeby usprawiedliwienia niedoskonałości człowieka. Ogrodzenie dziedzińca Przybytku symbolizujące usprawiedliwiającą wiarę miało 5 łokci wysokości (2 Moj 28:18), a górna powierzchnia miedzianego ołtarza całopaleń była kwadratem 5 x 5 łokci (2 Moj 27:1). Liczba pięć określa także wytwór ludzkiej niedoskonałości dozwolony przez Boga – ludzkie imperia, które sprawowały władzę nad światem w Czasach Pogan. Posąg ze snu Nabuchodonozora zbudowany był z pięciu materiałów: złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny (Dan 2:35). Także pięciu określeń użył Chrystus, aby określić zły stan kościoła Laodycejskiego (Obj 3:17).

Pięciokrotne biadanie proroka Abakuka zawiera potępienie całej niedoskonałości systemów wytworzonych przez człowieka w czasie końca.

Leonardo da Vinci
Proporcje ciała ludzkiego

(Daniel Kaleta)