Spotkania Prorockie 1990/1

Zatoka Perska

Bardzo często na proroctwa zawarte w Biblii patrzymy jak na wydarzenia historyczne, które wypełniły się wiele lat temu. Niekiedy umieszczamy je w dalszej, bliżej nie określonej przyszłości, sądząc, że "...to widzenie odwlecze się na wiele dni” (Ezech 12:27). Najtrudniej jednak jest nam zauważyć te z proroctw, które wypełniają się na naszych oczach.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy jest początek rozpadu imperium komunistycznego. System ten zrodził się w połowie XIX wieku i był oparty na teoretycznych podstawach opracowanych przez Marksa i Engelsa. Początek jego działania to powstanie Związku Komunistów w roku 1847 i opublikowanie Manifestu Komunistycznego w roku 1848. Swoim bezpośrednim oddziaływaniem komunizm dotknął blisko 1/3 ludzkości, a na pozostałą część świata wywarł ogromny wpływ. Działalność tego systemu najlepiej pokazuje biblijny obraz szarańczy, która pożera wszystko, co staje na jej drodze. Czyż nie było tak w rzeczywistości? Wzburzone rewolucyjnymi ideami masy ludowe niszczyły wszystko, co przypominało stary porządek rzeczy. Wystarczy spojrzeć na zrujnowaną gospodarkę, zdemoralizowane społeczeństwo, zniszczoną przyrodę, aby ujrzeć apokaliptyczny obraz świata udręczonego przez szarańczę (Obj 9:3-11). Przykładem dokonanych zniszczeń mogą być czarnoziemy Ukrainy, które kiedyś były spichlerzem Europy, a w latach trzydziestych na skutek działania symbolicznej szarańczy kilka milionów zamieszkujących ją ludzi umarło z głodu. Ziemia ta nawet teraz, mimo wielu wysiłków, nie potrafi wyżywić własnych mieszkańców.

Biblia, opisując udręczenie, jakie sprawi ludzkości szarańcza, określa dokładnie czas jej działania: "A moc ich była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy” (Obj 9:10). Pięć miesięcy to 150 dni, które – stosując biblijną miarę dzień za rok – wyznaczają okres panowania ideologii komunistycznej. Licząc początek jej powstania w czterdziestych latach ubiegłego wieku, jej koniec przypada na lata dziewięćdziesiąte naszego stulecia. Zauważamy, iż obserwowane przez nas wydarzenia w Europie pokazują, że już wkrótce należy spodziewać się upadku tego systemu także w Związku Radzieckim, Chinach, Korei Północnej i na Kubie. Śledząc wydarzenia opisane w dziewiątym rozdziale Księgi Objawienia zauważamy, że zaraz po zakończeniu plagi szarańczy rozbrzmiewa głos szóstej trąby, który powoduje rozwiązanie czterech Aniołów związanych u wielkiej rzeki Eufrates (Obj 9:14).

Interesując się choć trochę polityką światową nie sposób nie zauważyć, że obszar ujścia rzeki Eufrat jest punktem zapalnym, na który zwrócone są oczy całego świata. Początek temu dała wojna iracko-irańska, która poprzez zagrożenie szlaków wodnych służących transportowi ropy naftowej spowodowała, że na wodach Zatoki Perskiej zostały skoncentrowane znaczne siły morskie wielu państw.

Po krótkim okresie uspokojenia, spowodowanym rozejmem w wojnie, znowu ujście Eufratu stało się tematem pierwszych stron gazet. Iracka agresja na Kuwejt wywołała nie tylko oburzenie całej opinii światowej, ale także nie spotykaną dotychczas na taką skalę koncentrację międzynarodowych sił wojskowych oraz całkowitą blokadę gospodarczą agresora. Wydarzenie to obrazuje nam, w jaki sposób może się w przyszłości wypełnić proroctwo: "...żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten który ma piętno albo imię bestii”. Po raz pierwszy w historii pokazano, że ktoś, kto nie zgadza się z obowiązującym porządkiem, może stracić możliwość kupowania oraz sprzedawania.

Gromadzenie się wielosettysięcznych armii nad rzeką Eufrat świadczy o zbliżaniu się światowego konfliktu w tym rejonie naszego globu. I chociaż liczebność stacjonujących tam żołnierzy daleko jeszcze odbiega od dwustumilionowego wojska wymienionego w Objawieniu (Obj 9:16), to jednak biorąc pod uwagę potencjał wojskowy całego świata wydaje się możliwe stworzenie takiej armii, w skład której weszłoby 4% ludzkości naszego globu. Nigdy dotąd świat nie był zdolny do stworzenia tak wielkich sił zbrojnych. Warto przypomnieć, że w Drugiej Wojnie Światowej zaangażowanych było 110 mln żołnierzy.

Przyglądając się wydarzeniom światowym należy jednak zawsze pamiętać, że często naszymi oczekiwaniami chcemy przyspieszyć bieg Boskiego zegara, a Apostoł Piotr przypomina nam, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat (2 Piotr 3:8).

Daniel Kaleta