Na Straży 2002/1/06, str. 13

150 rocznica urodzin C.T. Russella

16 lutego 1852 roku urodził się jeden z najwybitniejszych kaznodziei i pisarzy religijnych – Charles Taze Russell. Jego czterdziestoletnia działalność wywarła ogromny wpływ na rozwój myśli religijnej i teologicznej dwudziestego stulecia. 150 rocznicę jego urodzin pragniemy upamiętnić krótkim przeglądem wydarzeń z życia tego myśliciela, pisarza i działacza.

Poniedziałek, 16 lutego 1852 – w Allegheny (obecnie dzielnica Pittsburgha) w stanie Pennsylvania rodzi się Charles Taze Russell.

1856 – jego starszy brat Thomas umiera w wieku pięciu lat.

1859 – jego matka mówi mu, że chciałaby, aby został duchownym, gdy dorośnie. Charles odpowiada, że raczej wolałby być misjonarzem.

1861 – umiera Ann Eliza Birney Russell, matka Charlesa.

1863 – młody Charles rozpoczyna pracę w sklepie z odzieżą męską „The Little Quaker Shoppe”, prowadzonym przez jego ojca, Josepha Russell.

1865 – bierze udział w akcji zbierania pieniędzy na rzecz kościoła kongregacjonalnego, do którego należy. Efektem jest postanowienie Charlesa, by nigdy już nie „żebrać” o pieniądze na kościół.

1868 – próbuje nawrócić swego niewierzącego kolegę, jednak rezultat tych rozmów jest odwrotny – samego zaczynają go niepokoić wątpliwości w odniesieniu do chrześcijaństwa.

1869 – poszukując odpowiedzi na swoje pytania u duchownych swego kościoła kongregacjonalnego, otrzymuje książkę, która mu niczego nie wyjaśnia. Duchowni Pittsburgha zwołują sympozjum, by odpowiedzieć na pytania Charlesa. Ich odpowiedzi nie zadowalają go, opuszcza więc kościół.

1869-70 – zapoznaje się z religiami Wschodu: hinduizmem, buddyzmem i konfucjanizmem, by stwierdzić, czy może one nie proponują rozsądniejszych postulatów wiary.

1870 – wysłuchuje wykładu biblijnego wygłoszonego przez Jonasa Wendella, który przywraca mu wiarę w to, że Biblia jest Słowem Bożym.

1870-1875 – rozpoczyna się badanie Biblii w niewielkiej społeczności w okolicach Allegheny. Społeczność ta poprzez uważne i systematyczne rozważanie Pisma Świętego zaczyna rozpoznawać i odrzucać błędy, jakie zakradły się do chrześcijaństwa poprzez działalność wielkich kościołów wyznaniowych. Aktywnie włącza się w prowadzenie studiów biblijnych i działalność misyjną.

1874Charles, jego ojciec Joseph i siostra Margaret zaczynają rozumieć znaczenie chrztu. Wszyscy oni wraz z pozostałymi członkami zgromadzenia decydują się okazać swe poświęcenie Bogu przez zanurzenie w wodzie. Charles rozpoczyna pisanie broszury „The Object and Manner of the Lord's Return” („Cel i sposób powrotu Pana”).

1876 w czasie służbowej podróży do Philadelphii otrzymuje egzemplarz magazynu „Herald of the Morning” („Zwiastun Poranka”) wydawanego przez Nelsona Barboura. Stwierdziwszy, że czasopismo wyraża poglądy podobne do przekonań jego społeczności z Allegheny, postanawia spotkać się z Barbourem. Przekonany przez niego, że chronologia biblijna dowodzi nadejścia końca czasów, porzuca działalność zawodową i poświęca swój czas i majątek na propagowanie tej wieści. Charles Russell publikuje również artykuł w czasopiśmie religijnym „The Bible Examiner” wydawanym przez adwentystę, Georga Storrsa. W artykule tym wyjaśnia, że przepowiedziane zakończenie panowania pogańskich rządów nastąpi w 1914 roku.

1877 – dwudziestopięcioletni Charles Russell, ogarnięty wielkim zapałem głoszenia światu Ewangelii, zwołuje spotkanie wszystkich duchownych Pittsburgha, by przedstawić im biblijne dowody na to, że nadeszło przepowiedziane przez Pana Jezusa „żniwo”, czyli „dokonanie świata” (Mat. 13:39). Żaden z duchownych nie uznał jego argumentacji. Finansuje on publikację napisanej przez Nelsona Barboura książki pod tytułem: „Three Worlds and the Plan of Redemption” („Trzy światy i plan odkupienia”), w której omówione jest zagadnienie czasu naprawienia wszystkiego poprzez powrót Chrystusa oraz biblijnej chronologii dowodzącej, że nadszedł czas tego powrotu. Zostaje wydana broszura: „The Object and Manner of the Lord's Return”. Russell sprzedaje swoich pięć sklepów z odzieżą i gromadzi w ten sposób kwotę około 300 tysięcy dolarów.

1878 – Russell, Barbour oraz cała ich społeczność oczekują, że nastąpi literalne „porwanie” (1 Tes. 4:17) wiernych chrześcijan. Niespełnienie się tych oczekiwań skłania Russella do ponownego rozważenia podstaw tej teorii i odkrywa on, że 1 Kor. 15:51,52 został niewłaściwie odczytany i źle zrozumiany. Studia nad tymi wersetami doprowadzają go do wniosku, że w chwili powrotu Chrystusa chrześcijanie, którzy spali snem śmierci, zostaną natychmiast wzbudzeni, natomiast żyjący w tym czasie na ziemi będą przemieniani pojedynczo wraz z zakończeniem ich ziemskiego życia i będą łączyli się z Panem, nie zasypiając już, tak jak ich poprzednicy. Barboura nie zadowala to wyjaśnienie, z kolei Russell zaskoczony jest tym, że Barbour nie wierzy w zastępcze pojednanie. Debata na te tematy ukazuje się na łamach „Herald of the Morning”.

1879 – Russell rozstaje się z Barbourem i wydaje pierwszy numer „Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence” („Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”). Poślubia Marię Frances Acley.

1880 – rozpoczyna się rozpowszechnianie ulotek o tematyce biblijnej.

1881 – zostaje założone „Zion's Watch Tower Tract Society” (Spółka Wydawnicza „Strażnica Syońska”). Publikacje: „Food for Thinking Christians” („Pokarm dla myślących chrześcijan”), „The Tabernacle and Its Teachings” („Przybytek i jego nauki”) oraz „Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices” („Cienie Przybytku lepszych ofiar”).

1884 – spółka zostaje oficjalnie zarejestrowana w stanie Pennsylwania i staje się czwartym Towarzystwem Biblijnym w Stanach Zjednoczonych.

1886pierwsze wydanie książki „The Plan of the Ages” („Plan Wieków”). Jej nazwa zostanie później zmieniona na „The Divine Plan of the Ages” („Boski Plan Wieków”) i pod tym tytułem stanie się ona jedną z najszerzej rozpowszechnionych książek w historii świata.

1889 – rozpoczyna się budowa pomieszczeń do wydawania i rozpowszechniania materiałów biblijnych. Budynek ten nazwano później „Bible House” („Dom Biblijny”). Wydanie książki „The Time is at Hand” („Nadszedł Czas”) drugiego tomu z serii „Millennial Dawn” („Brzask Tysiąclecia”).

1891wydanie trzeciego tomu z serii „Millennial Dawn”, pod tytułem „Thy Kingdom Come” („Przyjdź Królestwo Twoje”).

1897 – wydanie czwartego tomu pt. „The Day of Vengeance” („Dzień Pomsty”), którego nazwa została później zmieniona na „The Battle of Armageddon” („Bitwa Armagieddonu”).

1899 wydanie piątego tomu „The At-one-ment Between God and Man” („Po-jednanie między człowiekiem i Bogiem”).

1900 – założenie pierwszego oddziału zagranicznego z siedzibą w Londynie.

1904 – wydanie szóstego tomu „The New Creation” („Nowe Stworzenie”). W gazetach zaczynają się ukazywać drukowane kazania Russella.

1906 – orzeczenie legalnej separacji między Russellem i jego żoną.

1908 – Russell i jego współpracownicy przenoszą „Watch Tower Bible & Tract Society” z Pittsburgha do Brooklynu.

1912 rozpoczynają się prace nad „The Photo-Drama of Creation” („Fotodrama Stworzenia”), pierwszym w świecie ruchomym i udźwiękowionym obrazem filmowym.

1913 – cotygodniowe kazania Pastora Russella ukazują się w 2000 gazet na całym świecie, których łączną liczbę czytelników ocenia się na 15 milionów. Jest on w tym czasie jednym z najbardziej szanowanych i popularnych kaznodziei w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Południowej Afryce.

1914 – wybucha I Wojna Światowa. Ludzie na całym świecie w zwiększonym stopniu interesują się Biblią oraz książkami z serii „Millennial Dawn”, w których Russell przepowiadał światową katastrofę mającą nastąpić w 1914 roku. Rozpoczynają się projekcje Fotodramy, pokazywanej w całych Stanach Zjednoczonych, w Europie, Australii i Nowej Zelandii.

31 października 1916 – Charles Taze Russell umiera w drodze do Nowego Jorku po wygłoszeniu przemówień w Los Angeles. Ogłoszenie o jego śmierci ukazuje się w gazetach na całym świecie.

źródło: www.pastor-russell.com (opr. Daniel Kaleta)